top of page

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE

 

BPG hramba plemenitih kovin d.d.

Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana

matična številka 6836119000

 

 

Poslovodstvo družbe sklicuje skupščino družbe BPG hramba plemenitih kovin d.d., Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana, ki bo dne 07.11.2023 ob 10.00 uri v pisarni notarja dr. Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

 

 

Dnevni red:

 

1. Otvoritev zasedanja

 

Predlogi  sklepov:

  • Izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja.

 

 

2. Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2022, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi (direktorici)

 

Predlogi sklepov:

 

  1. Skupščina sprejme letno poročilo za poslovno leto 2022.

 

2.2. Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2022 v znesku 74.692,37 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

 

2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravi (direktorici) družbe za poslovno leto 2022.

 

 

 3. Sprememba statuta

 

Predlog sklepa:

  • Statut družbe se spremeni tako, da se besedilo glasi kot je v prilogi.

 

 

Udeležba na skupščini:

 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine to je na presečni dan  31.10.2023 in se prijavijo na skupščino tako, da njihova pisna prijava prispe na sedež družbe na naslovu BPG d.d., Litostrojska 44a, 1000 Ljubljana, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je na presečni dan dne 3.11.2023. Prijava je lahko posredovana družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Družba bo kot veljavne prijave upoštevala tudi tiste, ki prispejo v standardizirani obliki prek KDD- Centralno klirinško depotne družbe d.o.o. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

 

Če so delnice prenesene na fiduciarni (skrbniški) račun in je iz delniške knjige razviden le njihov skrbnik, mora delničar prijavi na skupščino priložiti potrdilo skrbnika o osebi, ki je dejanski lastnik delnic na presečni dan.

 

Delničar ima pravico za udeležbo in glasovanje na skupščini pooblastiti pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke (ime, priimek, prebivališče, rojstni datum, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila je od objave tega sklica dalje dostopen na sedežu družbe ter v elektronski obliki na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Družba ima pravico preveriti istovetnost pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pooblastilo mora biti priloženo prijavi na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

 

Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlogi:

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko pošiljajo dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko pošiljajo predloge sklepov tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.

 

Gradivo in pravica do obveščenosti:

 

Gradivo za skupščino obsega obrazložitev predlogov sklepov in letno poročilo. Gradivo je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani Litostrojska cesta 44a, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com.

 

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

 

 

Ljubljana, dne 4.10.2023

 

 

Direktorica Manica Nučič

Priloga: Predlog novega statuta

-------------------------

Ljubliana, 17.11.2021


BPG Precious Metal Storage PLC (Ticker: BPGR, ISIN: SI0031117128) („BPG“) is an alternative investment fund. BPGR’s shares are listed on the Vienna stock exchange’s "Third Market" (MTF), a non-regulated market of the Vienna Stock Exchange. The fund invests in precious metal streams, which are agreements that provide, in exchange for an upfront deposit payment, the rights to purchase all, or a portion of, one or more of the precious metals produced from a mine, at a price determined for the life of the transaction by the purchase agreement.

BPG acquired a 51% equity stake in Green Tech Mining and Services LLC, a company founded by Oman’s government owned Mining Operator, Oman Mining Company LLC, and Gulf Green Tech LLC, a green technology company. The transaction was executed as a stock swap and Gulf Green Tech LLC received 25% of the Class A Common Shares in BPG as quid pro quo.

Green Tech Mining and Services LLC was founded with the aim of working in tandem with Oman’s diversification strategy, “Oman Vision 2040”, to make the mining industry a key contributor to the local economy, in remediating existing and new mining and mineral production residues to recover non-ferrous and precious metals, while applying innovative and partly proprietary technologies. For further information please refer to www.greentechmining.net

The following JORC 2012 Ore Reserve and Mineral Resource tables below were announced by Green Tech Mining and Services LLC:

Minerals                     MEASURED    INDICATED


Copper > 1,4%    3.70 mln Tonnes    6.40 mln Tonnes
Pyrite > 45%      12.00 mln Tonnes   16.70 mln Tonnes
Gold >1.35 g/t    1.20 mln Tonnes    - 

GTMS’ current projects are concerned with the remediation of mining residuals from past mining operations in Sohar and Yanqul using innovative, environmentally friendly metal extraction technologies. As a result, it is unclear how this acquisition will affect BPG or BPGR’s stock. 
 

------------------------------

 

 

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE

BPG hramba plemenitih kovin d.d.
Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana
matična številka 6836119000
 
Poslovodstvo družbe sklicuje skupščino družbe BPG hramba plemenitih kovin d.d., Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana, ki bo dne 01.07.2019 ob 10.00 v pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
 
Dnevni red:
 
1. Otvoritev zasedanja 
 
Predlog sklepa:
- Izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

 - Bilančni dobiček v znesku 21.447,26 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

- Skupščina odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 in jima podeljuje razrešnico.


 
Udeležba na skupščini:
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in se prijavijo na skupščino tako, da njihova pisna prijava prispe na sedež družbe na naslovu BPG d.d., Litostrojska 44a, 1000 Ljubljana, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je na presečni dan dne 27.06.2019. Prijava je lahko posredovana družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Če so delnice prenesene na fiduciarni (skrbniški) račun in je iz delniške knjige razviden le njihov skrbnik, mora delničar prijavi na skupščino priložiti potrdilo skrbnika o osebi, ki je dejanski lastnik delnic na presečni dan.
 
Delničar ima pravico za udeležbo in glasovanje na skupščini pooblastiti pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke (ime, priimek, prebivališče, rojstni datum, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila je od objave tega sklica dalje dostopen na sedežu družbe ter v elektronski obliki na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Družba ima pravico preveriti istovetnost pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pooblastilo mora biti priloženo prijavi na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
 
Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlogi:
 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko pošiljajo dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.
 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko pošiljajo predloge sklepov tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.
 
Gradivo in pravica do obveščenosti:
 
Gradivo za skupščino obsega obrazložitev predlogov sklepov, letno poročilo ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Gradivo je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani Litostrojska cesta 44a, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com.
 
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
 
 
Ljubljana, dne 28.05.2019
 
 
Direktorica Manica Nučič

 

------------------------------

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE

BPG hramba plemenitih kovin d.d.
Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana
matična številka 6836119000
 
Poslovodstvo družbe sklicuje skupščino družbe BPG hramba plemenitih kovin d.d., Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana, ki bo dne 07.05.2018 ob 10.00 v pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
 
Dnevni red:
 
1. Otvoritev zasedanja 
 
Predlog sklepa:
- Izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo za poslovno leto 2017, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

 - Bilančni dobiček v znesku 13.413,15 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

- Skupščina odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in jima podeljuje razrešnico.


 
Udeležba na skupščini:
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in se prijavijo na skupščino tako, da njihova pisna prijava prispe na sedež družbe na naslovu BPG d.d., Litostrojska 44a, 1000 Ljubljana, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je na presečni dan dne 03.05.2018. Prijava je lahko posredovana družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Če so delnice prenesene na fiduciarni (skrbniški) račun in je iz delniške knjige razviden le njihov skrbnik, mora delničar prijavi na skupščino priložiti potrdilo skrbnika o osebi, ki je dejanski lastnik delnic na presečni dan.
 
Delničar ima pravico za udeležbo in glasovanje na skupščini pooblastiti pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke (ime, priimek, prebivališče, rojstni datum, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila je od objave tega sklica dalje dostopen na sedežu družbe ter v elektronski obliki na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Družba ima pravico preveriti istovetnost pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pooblastilo mora biti priloženo prijavi na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
 
Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlogi:
 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko pošiljajo dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.
 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko pošiljajo predloge sklepov tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.
 
Gradivo in pravica do obveščenosti:
 
Gradivo za skupščino obsega obrazložitev predlogov sklepov, letno poročilo ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Gradivo je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani Litostrojska cesta 44a, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com.
 
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
 
 
Ljubljana, dne 06.04.2018
 
 
Direktorica Manica Nučič

-------------------------------------------------------

 

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE

BPG hramba plemenitih kovin d.d.

Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana

matična številka 6836119000

 

Poslovodstvo družbe sklicuje skupščino družbe BPG hramba plemenitih kovin d.d., Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana, ki bo dne 22.12.2017 ob 9 h v pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

 

Dnevni red:

 

1. Otvoritev zasedanja in izvolitev predsednika.

 

Predlog sklepa:

 

Izvoli se predsednik skupščine po predlogu poslovodstva.

 

 

2. Odpoklic predsednice nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta

 

Predlog sklepa:

 

Predsednico nadzornega sveta Jasno Pečenko se odpokliče.

 

Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let izvoli Denis Barabashov.

 

Utemeljitev: Denis Barabashov je diplomiral na Moskovski Univerzi za elektroniko in matematiko in magistriral iz ekonomije na HSE. Bil je zaposlen pri Hewlett-Packard Europe BV, LM Ericson, Axxessit ASA in RedBack Networks. V zadnjih dveh letih je sodeloval s podjetjem BPG d.d. kot predstavnik za ruski trg in je pridobil investitorje. Z našim podjetjem je sodeloval in dobro pozna organizacijo in način poslovanja družbe.

 

Udeležba na skupščini:

 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in se prijavijo na skupščino tako, da njihova pisna prijava prispe na sedež družbe na naslovu BPG d.d., Litostrojska 44a, 1000 Ljubljana, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je na presečni dan dne 18.12.2017. Prijava je lahko posredovana družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com

 

Delničar ima pravico za udeležbo in glasovanje na skupščini pooblastiti pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke (ime, priimek, prebivališče, rojstni datum, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila je od objave tega sklica dalje dostopen na sedežu družbe ter v elektronski obliki na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Družba ima pravico preveriti istovetnost pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pooblastilo mora biti priloženo prijavi na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

 

Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlogi:

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko pošiljajo dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com v skenirani obliki kot priponko.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko pošiljajo predloge sklepov tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com v skenirani obliki kot priponko.

 

Gradivo in pravica do obveščenosti:

 

Gradivo za skupščino obsega obrazložitev predloga sklepa. Gradivo je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani Litostrojska cesta 44a, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com

 

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

 

 

Ljubljana, dne 17.11.2017

 

 

Direktorica Manica Nučič

bottom of page