SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE

BPG hramba plemenitih kovin d.d.
Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana
matična številka 6836119000
 
Poslovodstvo družbe sklicuje skupščino družbe BPG hramba plemenitih kovin d.d., Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana, ki bo dne 01.07.2019 ob 10.00 v pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
 
Dnevni red:
 
1. Otvoritev zasedanja 
 
 Predlog sklepa:
- Izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo za poslovno leto 2018, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

 - Bilančni dobiček v znesku 21.447,26 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

- Skupščina odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 in jima podeljuje razrešnico.


 
Udeležba na skupščini:
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in se prijavijo na skupščino tako, da njihova pisna prijava prispe na sedež družbe na naslovu BPG d.d., Litostrojska 44a, 1000 Ljubljana, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je na presečni dan dne 27.06.2019. Prijava je lahko posredovana družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Če so delnice prenesene na fiduciarni (skrbniški) račun in je iz delniške knjige razviden le njihov skrbnik, mora delničar prijavi na skupščino priložiti potrdilo skrbnika o osebi, ki je dejanski lastnik delnic na presečni dan.
 
Delničar ima pravico za udeležbo in glasovanje na skupščini pooblastiti pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke (ime, priimek, prebivališče, rojstni datum, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila je od objave tega sklica dalje dostopen na sedežu družbe ter v elektronski obliki na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Družba ima pravico preveriti istovetnost pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pooblastilo mora biti priloženo prijavi na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
 
Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlogi:
 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko pošiljajo dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.
 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko pošiljajo predloge sklepov tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.
 
Gradivo in pravica do obveščenosti:
 
Gradivo za skupščino obsega obrazložitev predlogov sklepov, letno poročilo ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Gradivo je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani Litostrojska cesta 44a, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com.
 
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
 
 
Ljubljana, dne 28.05.2019
 
 
Direktorica Manica Nučič
 

------------------------------

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE

BPG hramba plemenitih kovin d.d.
Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana
matična številka 6836119000
 
Poslovodstvo družbe sklicuje skupščino družbe BPG hramba plemenitih kovin d.d., Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana, ki bo dne 07.05.2018 ob 10.00 v pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.
 
Dnevni red:
 
1. Otvoritev zasedanja 
 
 Predlog sklepa:
- Izvoli se predsednik skupščine po predlogu sklicatelja.

2. Letno poročilo za poslovno leto 2017, poročilo nadzornega sveta k letnemu poročilu, informacija o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

 - Bilančni dobiček v znesku 13.413,15 EUR, ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.

- Skupščina odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 in jima podeljuje razrešnico.


 
Udeležba na skupščini:
 
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in se prijavijo na skupščino tako, da njihova pisna prijava prispe na sedež družbe na naslovu BPG d.d., Litostrojska 44a, 1000 Ljubljana, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je na presečni dan dne 03.05.2018. Prijava je lahko posredovana družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Če so delnice prenesene na fiduciarni (skrbniški) račun in je iz delniške knjige razviden le njihov skrbnik, mora delničar prijavi na skupščino priložiti potrdilo skrbnika o osebi, ki je dejanski lastnik delnic na presečni dan.
 
Delničar ima pravico za udeležbo in glasovanje na skupščini pooblastiti pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke (ime, priimek, prebivališče, rojstni datum, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila je od objave tega sklica dalje dostopen na sedežu družbe ter v elektronski obliki na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Družba ima pravico preveriti istovetnost pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pooblastilo mora biti priloženo prijavi na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.
 
Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlogi:
 
Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko pošiljajo dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.
 
Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko pošiljajo predloge sklepov tudi po elektronski pošti na elektronski naslov:  v skenirani obliki kot priponko.
 
Gradivo in pravica do obveščenosti:
 
Gradivo za skupščino obsega obrazložitev predlogov sklepov, letno poročilo ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Gradivo je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani Litostrojska cesta 44a, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com.
 
Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.
 
 
Ljubljana, dne 06.04.2018
 
 
Direktorica Manica Nučič

-------------------------------------------------------

 

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE

BPG hramba plemenitih kovin d.d.

Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana

matična številka 6836119000

 

Poslovodstvo družbe sklicuje skupščino družbe BPG hramba plemenitih kovin d.d., Litostrojska cesta 44A, 1000 Ljubljana, ki bo dne 22.12.2017 ob 9 h v pisarni notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana.

 

Dnevni red:

 

1. Otvoritev zasedanja in izvolitev predsednika.

 

Predlog sklepa:

 

Izvoli se predsednik skupščine po predlogu poslovodstva.

 

 

2. Odpoklic predsednice nadzornega sveta in imenovanje člana nadzornega sveta

 

Predlog sklepa:

 

Predsednico nadzornega sveta Jasno Pečenko se odpokliče.

 

Za člana nadzornega sveta se za mandatno obdobje štirih let izvoli Denis Barabashov.

 

Utemeljitev: Denis Barabashov je diplomiral na Moskovski Univerzi za elektroniko in matematiko in magistriral iz ekonomije na HSE. Bil je zaposlen pri Hewlett-Packard Europe BV, LM Ericson, Axxessit ASA in RedBack Networks. V zadnjih dveh letih je sodeloval s podjetjem BPG d.d. kot predstavnik za ruski trg in je pridobil investitorje. Z našim podjetjem je sodeloval in dobro pozna organizacijo in način poslovanja družbe.

 

Udeležba na skupščini:

 

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in se prijavijo na skupščino tako, da njihova pisna prijava prispe na sedež družbe na naslovu BPG d.d., Litostrojska 44a, 1000 Ljubljana, najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je na presečni dan dne 18.12.2017. Prijava je lahko posredovana družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com

 

Delničar ima pravico za udeležbo in glasovanje na skupščini pooblastiti pooblaščenca. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke (ime, priimek, prebivališče, rojstni datum, oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila je od objave tega sklica dalje dostopen na sedežu družbe ter v elektronski obliki na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com. Družba ima pravico preveriti istovetnost pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pooblastilo mora biti priloženo prijavi na skupščino najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

 

Razširitev dnevnega reda in nasprotni predlogi:

 

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko pošiljajo dodatne točke dnevnega reda tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com v skenirani obliki kot priponko.

 

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko pošiljajo predloge sklepov tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: trade@bpgbullion.com v skenirani obliki kot priponko.

 

Gradivo in pravica do obveščenosti:

 

Gradivo za skupščino obsega obrazložitev predloga sklepa. Gradivo je dostopno delničarjem na sedežu družbe v Ljubljani Litostrojska cesta 44a, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure in na spletni strani družbe http://www.bpgbullion.com

 

Vsak delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

 

 

Ljubljana, dne 17.11.2017

 

 

Direktorica Manica Nučič